ـ در هنگام سفر به خارج از کشور

مواردی که قبل از سفر باید به آنها فکر کنید

  • برای کسیکه به او باور دارید، در بارهء وضعیت خویش صحبت کنید. برای او، آدرس و مشخصات تماس خود را بدهید. به او فوتوکاپی پاسپورت و تاریخ بازگشت خود بدهید. میتوانید که با کنار آئید که اگر تماس با شما قطع شد یا به تاریخ معینه بر نگشتید او بتواند با کمیون یا با سفارت سویدن تماس بگیرد.
  • شمارهء تلیفونها و آدرسهای ایمیل ادارهء خدمات اجتماعی و پولیس و از شخص رابط خود را که در سویدن میباشد با خود داشته باشید.
  • موبایل و یک سیمکارت اضافی با خود بگیرید.
  • شماره تلیفون سفارت یا قنسولگری سویدن را در کشوری که سفر میکنید، یادداشت یا از بر کنید.
  • شماره تلیفونهای بستگان و دوستانیکه در آن کشور گمان میکنید شما را کمک میکنند یادداشت کنید.
  • پیرامون چگونگی قوانین آن کشور در بارهء ازدواج و دریافت کمکهای مربوطه معلومات بدست آورید. میتوانید به وزارت خارجه یا یک مؤسسهء غیر دولتی زنگ بزنید.

خطرات سفر به خارج کردن

بسیاری از اینگونه ازدواجها در خارج از کشور انجام میشود. اگر گمان می کنید که چنین خطری برایتان وجود دارد. اگر چنین خطری را احساس میکنید، برای جلوگیری از آن، سفر نکنید، زیرا که برای دفاتر سویدی مشکلتر میشود شما را کمک کنند. برا ی دریافت کمک و جلوگیری از آن سفر با یک مؤسسهء غیر دولتی، پولیس یا ادارهء خدمات اجتماعی تماس بگیرید.

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se