کلینیک نوجوانان و مکاتب

کلینیک نوجوانان، که در بخشی از کمیونها مراکزی تحت نام صحت نوجوانان(Ungdomshälsan) یاد می شوند، و همچنین مکاتب کارمندان تعلیم یافته دارند که شما می توانید از آنها کمک و پشتیبانی دریافت کنید.

حتی میشود که با یک معلم یا مددکار اجتماعی و یا پرستار مکتب که می توان به او اعتماد کرد، صحبت کنید. لازم است بدانید که همه کارکنان خدمات درمانی و سایر کارمندان مکتب، مکلف هستند که در صورتی که مظنون به ارتکاب جرم شوند، این مسئله را به اداره خدمات اجتماعی گزارش دهند

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se