گزارش دادن به پولیس

 

عریضه به پولیس طوری میشود که شما به ادارهء پولیس رفته یا به آنجا به شمارهء 14 114 زنگ بزنید. (اگر که یک جرم مانند لت و کوب در حال جریان باشد به شمارهء 112 زنگ بزنید).

چنانچه شما قربانی یک جرم می شوید، باید در نخستین فرصت ممکن، آنرا به پولیس گزارش دهید. اگر که بخاطر کدام دلیل، نمیتوانید گزارش بدهید، و یا بنابه هر دلیلی بعداً می خواهید گزارش بدهید، بسیاری از جرایم را می توان سال ها بعد از ارتکاب آنها گزارش داد.

از دیگران کمک بخواهید

چنانچه شما جرئت نکنید که گزارش بدهید، از یک دوست، پدر یا مادر و یا کسیکه به او باور داشته باشید کمک بخواهید، یا می توانید از کسی در مکتب، کلینیک نوجوانان، کلینیک منطقهء مسکونی یا از دفتر اضطراری برای دختران کمک بخواهید. هنگامیکه به پولیس شکایت میکنید، از شخصیکه با او صحبت میکنید بپرسید که چی حق و حقوقی دارید و از چگونه کمک و پشتیبانی برخوردار میشوید. دفاتر موسوم به مراکز اضطراری برای قربانیان جرایم (Brottsofferjourer) در سراسر کشور وجود دارد. همچمنان، در برخی از جاها، مراکز فعالیتهای ویژه برای کمک به جوانانی که قربانی ای جرایم شده اند، نیز وجود دارد.

مدارک ثبوت را نگهدارید

چنانچه لت و کوب شده باشید، به شما تجاوز جنسی شده باشد و یا قربانی جرم سنگین دیگری شده باشید، بهتر از همه، اینست که نزد پولیس بروید. آنگه، زخمها و دگر نشانه ها را نشان دهید تا امید برای ثبوت رخداد جرم آشکار و بیشتر شود. چنانچه تجاوز جنسی یا دیگر اعمال خشونت آمیز نسبت به شما شده باشد، جامه های که آن هنگام به تن داشته اید، نگهدارید. آنها را نشوئید چونکه نشانه های ثبوت از بین میرود.

نزد دکتور بروید

پس از تجاوز جنسی به شما و یا لت و کوب که سبب زخمها بدنی شده باشد، خوب است که آزمایشات طبی شود، صرفنظر از اینکه می خواهید به پولیس عریضه کنید یا نه. برای این کارمیتوانید به کلینیک عاجل، کلینیک منطقه و در هنگام تجاوز جنسی، به کلینیک بیماریهای زنانه (کلینیک نسایی)‌ نیز مراجعه کنید. در صورت لزوم، به درمان شما نیز رسیدگی میشود. در بسیاری از جاها میتوانید با مددکار اجتماعی نیز صحبت کنید.

هر چی باشد، نزد پولیس بروید!

از اینکه به پولیس عریضه کنید، نترسید، هر چند که آن لباس های آن حادثه را نداشته باشید، زخمها درمان شده باشد و یا دگر مدارک ثبوت وقوع حادثه وجود نداشته باشد. در اینصورت، ثبوت جرم دشوارتر میشود اما نه ناممکن. هنگامیکه نزد پولیس میروید، بایستی خود را معرفی نمائید( شمارهء شناسایی خود را با آدرس و شمارهء تلیفون خود بدهید)، و تعریف کنید که چی رخ داده است و چی کسانی دخیل هستند. باید آمادگی داشته باشید تا در بارهء رخداد جرم صحبت کنید که چی وقت و در کجا بوده است. هنگامیکه صحبت را آغاز میکنید گفتنیهای بیشتر به

 

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se