دخترها و پسرهای بالای 18 سال

 

اگر شما بالای 18 سال سن دارید، میتوانید که برای خود تصمیم بگیرید که کجا زندگی کنید و چگونه برای خود خانه پیدا کنید. ممکن است به هر حال از خانه و از نزد خانواده و کسانی که اقامت در اینجا را برای شما دشوار می سازند، فرار کنید.

شما میتوانید که به کمک اداره خدمات اجتماعی به یک خانهء مؤقت بروید. ساده ترین راه اینست این کار را از طریق تلیفون مرکزی اداره خدمات اجتماعی به شعبهء پذیرش اداره خدمات اجتماعی وصل شوید. در برخی از کمیونها، شعبهء امور مصونیت خانمها وجود دارد که میتوانید مراجعه نموده، در غیر این، شعبه اضطراری برای خانمها وجود دارد. اگر که شعبه اضطراری وجود داشته باشد، میتوانید که خود تان تماس بگیرید، بی آنکه با اداره خدمات اجتماعی تماس بگیرید. شعبه های اضطراری برای خانمها، تقریباً در همهء کمیونها وجود دارد، همچنان، انجمنهائی وجود دارد که خانمها آنها را براه انداخته اند تا برای دیگر زنها کمک نمایند. شعبه اضطراری برای خانمها، خانه های پنهانی برای زنانیکه که به پناه ضرورت دارند، داشته که معمولاً آدرسهای این خانه ها پنهان میباشد. گاهی هم لازم میشود که به شعبه اضطراری برای خانمها در شهر دیگری باشد تا برای آن زن مصؤنیت خوب داده شود. پناهگاه های زنان و مراکز توانمندسازی زنان جوان کارکنانی دارند که تجربهء کاری از دخترها و خانمهائی که دچار خشونت شده اند، دارند. در اینگونه خانه ها زنان دیگری هم هستند که تجارب شبیه به حال شما را دارند. علاوه بر کارمندان، حرف زدن با این خانمها نیز میتواند کمکی شود برای شما. برایتان همچنان کمک میشود که خانه ای برای مدت درازتری یافت شود.

اگر شما پسر هستید و بالای هجده سال عمر دارید، میتوانید که به کمک اداره خدمات اجتماعی به یک خانهء مؤقت بروید. ساده ترین راه این است این کار را از طریق تلیفون مرکزی اداره خدمات اجتماعی به شعبهء پذیرش اداره خدمات اجتماعی وصل شوید. اگر پرسشهائی داشته باشید، میتوانید که گمنام هم زنگ بزنید . پناهخانه های قربانیان جرایم نیز شما را در پاسخ به پرسشهایتان کمک میکند. اکنون خانه های پنهان برای پسرانیکه به مشکلات وابسته به ننگ و ناموس دچار میشوند، وجود دارد. صرفنظر از اینکه چنین جایی در کمیون شما وجود داشته باشد یا نه، اداره خدمات اجتماعی مکلف است که شما را کمک کند. اداره خدمات اجتماعی، آپارتمانهای مواقع اضطراری دارد که چنین جا یا هوتل و یا مسافرخانه در هنگام اضطراری برایتان فراهم نماید.

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se