دخترها و پسرهای زیر 18 سال

 

اگر که دختر هستید و زیر 18 سال عمر دارید، میتوانید که در کمیون خویش به یک پناهگاه زنان و مرکز توانمندسازی زنان جوان مراجعه کنید. تقریباً در همه کمیونها یک پناهگاه زنان وجود دارد و برای بسیاری از آنها یک پناهگاه برای زنان جوان دارند. میتوانید که گمنام گپ بزنید و این مکالمه اکثراً رایگان بوده و شمارهء تلیفون هم در بِل (räkning) نمی افتد. بیشتر پناهگاه های زنان خط ارتباط ایمیل و چت داشته که شما میتوانید گمنام تماس بگیرید بی آنکه کسی از شما بخواهد که شما ثبت نام نمایید. اکثراً، پناهگاه های زنان و مراکز توانمندسازی زنان جوان تماسهای خوبی با پولیس و اداره خدمات اجتماعی داشته که در صورت لزوم میگویند بهتر است شما با کجا تماس بگیرید.

اگر که پسر هستید و زیر هجده سال عمر دارید، میتوانید که با پناهگاه های پسران جوان و مراکز اضطراری پسران جوان تماس بگیرید. چنانچه به هر یکی از این دو مرکز زنگ بزنید، میتوانید که گمنام صحبت کیند تا یکی به مشکلات شما گوش دهد. برای دریافت کمک و معلومات، امکان تماس با اینها توسط انترنت نیز میباشد که آدرسهایشان این است: www.killfragor.se یا www.umo.se

اداره ها مانند پولیس یا اداره خدمات اجتماعی، مکلف هستند که در هنگام رخداد یک جرم یا خطر وقوع آسیب به شما که زیر هجده سال عمر دارید، گزارش دهند.

این یک گام بزرگیست که برمیدارید. شاید خوب باشد با کسی حرف بزنید که وظیفهء گزارش دهی را نداشته باشد و شما به طور گمنام با او صحبت کنید مانند یک دخترِ یک حامی و همراه یا killfragor.se. بدینگونه فرصت میابید تا فکرها و نظرهایتان را با خیال آرام و آسوده ترتیب نمائید.

همه مردم میتوانند که با اداره خدمات اجتماعی تماس بگیرند. ساده ترین راه اینست این کار را از طریق تلیفون مرکزی اداره خدمات اجتماعی به شعبهء پذیرش اداره خدمات اجتماعی وصل شوید. پس از اینکه مشکل خود را گفتید، به شما وقت ملاقات با یک منشی اداره خدمات اجتماعی داده میشود که کار او یافتن خانه های مصؤن برای نوجوانان میباشد. بدون نظرداشت مرد یا زن بودن و یا سن و سال شما، اداره خدمات اجتماعی مکلف به کمک نمودن به شما میباشد، حتی اگر شما معلولیت هم داشته باشید، گر چی در این صورت، ترک خانه برای شما و یافتن یک خانهء مناسب دشوار میباشد. یک معیوب نیز از همه حقوقی برخوردار میباشد که بقیه مردم دارند. اداره خدمات اجتماعی مکلف به کمک نمودن به شما میباشد. اگر به کمک فوری نیاز داشته باشید که از خانهء بیرون شوید، اداره خدمات اجتماعی به شما خانهء مؤقت اضطراری میدهد. خانهء مؤقت اضطراری یعنی یک خانواده که توسط اداره خدمات اجتماعی کنترول میشود و یک خانه خوب برای شمرده شود. شاید در این خانه که حویلی یا آپارتمان باشد، دیگر نوجوانانی نیز باشند. تا هنگامی که در اینجا هستید، اداره خدمات اجتماعی در مورد مشکلات شما تحقیق میکند که آیا حل میشود و شما میتوانید که دوباره، به خانهء خود برگردید. اگر که مشلات حل نشود و یا شما دستخوش کدام تعرض میشوید، شما در یک خانه زندگی میکنید تا هنگامی که بزرگ شوید و از پس خود بر آئید. اینگونه خانه را، خانه پرورشی مینامند.

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se