والدین شما

برای پدر و مادر شما چی اتفاق میفتد؟

 

اگر زیر هجده سال عمر دارید و برای اداره خدمات اجتماعی میگوئید که خانواده تان، شما را با خطر روبرو میسازد، باید که این اداره شما را کمک نماید. این وظیفه شان بوده که شما را درک کند و دریابند که به چگونه کمک ضرورت دارید.

اینکه شما و خانواده تان به چه نوع کمک و پشتیبانی ضرورت دارید، بسیار تفاوت میکند؛ بدینخاطر شما در بارهء وضعیت خویش باید صحبت کنید تا کمک لازم به شما و خانواده تان داده شود.

آیا من با صحبت کردن با مرکز خدمات اجتماعی، ارزش خانواده خود را پایین می آورم؟

نه!! ما می دانیم که این نسبتاً معمول است که نوجوان هایی که از جامعه کمک میخواهند، گمان میکنند که به پدر و مادر خود و بستگان بیوفایی میکنند. و اینطور احساس می کنند که یک نفر به اصطلاح گپ های خصوصی خانواده خود را فاش می کند که پدر و مادر و پدرکلان و مادرکلان آنها با این کار او سرخورده می شوند. شاید اداره خدمات اجتماعی برای ملاقات به خانه بیاید، شاید هم عریضه به پولیس.شود. این مهم است که بیاد داشته باشید که این گناه شما که قربانی شده اید نیست که صحبت آنرا میکنید. هرگز درست نیست که یک خانواده، یکی را بزند، تهدید کند، تف کند و دروازه خانه را بر او قفل کند و یا به او توهین کند. بسیاریها نمی دانند که پس از صحبت کردن و شروع زندگی آنها در یک پناهگاه چه اتفاقی خواهد افتاد.

کمک به خانواده

هر چند که شما در خانهء خود زندگی نکنید، اداره خدمات اجتماعی، برای حمایت از خانوادهء شما کار میکند بویژه اینکه خواهر و برادر شما هنوز هم با آنها زندگی کنند. اکثر نوجوانانیکه دچار خشونت و فشار ناشی از مسایل ننگ و ناموس میباشند، ناگزیر از خانه هایشان فرار میکنند، و برایشان سوال پیدا میشود که پدر و مادر، خواهر و برادر خود و را کجا خواهند دید. امید اینست که شاید در آینده، با هم به گونه ای تماس بگیرند، مسلماً اگر خودتان خواسته باشید. هر آنچه را شما خواسته باشید همیشه این طور نمیشود؛ مثلاً در هنگامیکه از سوی خانواده خود تهدید های جدی شده باشید. اما اگر احساس کنید که با خانواده خود دیدار نمائید، به کارمند خویش در اداره خدمات اجتماعی درخواست کمک کنید. آنها خطرات را سنجیده و کمک میکنند تا شما با هم در یک جای مطمئن دیدار نمائید.

کار خانواده گی با خانوده هائیکه خشونت و فشار ناشی از مسایل ننگ را اعمال میکنند، برای اداره خدمات اجتماعی نسبتاً تازه میباشد. روشهای دیگر کاری، مثلاً با خانواده های معتاد مناسبت با اینگونه مشکلات ندارد. در جاهای مختلف اروپا روی این مسئله کار میشود که چگونه میتوان کمک بهتر با پدر و مادر و فرزند شان داده شود.

اطلاع دادن به پولیس؟

به پولیس گزارش کردن بستگی به چگونه رخ دادن مسئله دارد و اینکه آیا جرمی در اینجا اتفاق افتاده است. اگر از دست پدر و مادر شما به پولیس به دلیل یک جرم گزارش داده شود، گمان میرود که پس از آن محاکمه دایر گردد، که شاید شما نیر گواهی دهید. شما حق داردید که وکیل حقوقی (حقوقدان) داشته باشید؛ حتی حق دارید که در هنگام محاکمه، یک نفر را که با او احساس امنیت میکنید با خود داشته باشید. اگر نسبت به شما جرایم سنگین رخ داده باشد مانند لت و کوب، آنکه این کار را کرده است به زندان محکوم میشود و شما حق دارید که درخواست جبران تاوان کنید. ممکن است که او به پرداخت جریمه به جامعه نیز محکوم شود.

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se