پناهخانه های دختران و بانوان دردمند (Tjej- och kvinnojourer)

پناهخانه های دختران و بانوان دردمند برای آن دختران یا خانمهائی میباشد که نیاز به گفت و شنود با کسی را داشته باشند. همهء پناهخانه های دختران و بانوان دردمند دارای آدرس ایمیل بوده و بیشتر آنها چت (صحبت اینترنتی) و شمارهء تلیفون نیز دارد که میتوانید زنگ بزنید.

در پناهخانه های دختران دردمند، شما میتوانید که گمنام باشید و آنانیکه با شما گپ میزنند، وظیفهء رازنگهداری دارند. بدین معنی که گفته های تانرا به دیگران نمیگویند. پناهخانه های دختران ستمدیده، اداره دولتی یا کمیونی نیستند که وظیفهء گزارش دهی را داشته باشند. بدین خاطر، شاید خوب باشد که نخست در پناهخانه های دختران دردمند رفته و با کسی با خیال آسوده و آرام درد دل و احساس کنید بدون اینکه غصهء عریضه کردن را بخورید. پناهخانه های دختران دردمند در بیشتر شهر ها میباشد اما نه در همهء آنها. حتمی نیست که شما با پناهخانه های دختران دردمند، صرفاً در شهر خود گپ بزنید. میتوانید که پناهخانه های دختران دردمند را از اینجا پیدا کنید.www.tjejjouren.se

با پناهخانه های بانوان دردمند نیز میتوانید حرف بزنید چنانچه با پناهخانه های دختر دردمند. خانه های اینها نیز پنهانی بوده و شما میتوانید که در آنجا در پنهان زندگی کنید چنانچه خانهء پدری یا همتای خود را ترک گفته باشید.

پناهخانه های دختران وهمچنان بانوان دردمند تماسهای خوب با پولیس و اداره خدمات اجتماعی داشته و میتواند به شما بگویند که بهتر است با کدام یکی از آنها تماس بگیرید.

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se