محاکمه

اگر محاکمه دایر شود، این بدین معنی است که مسئلهء شما به محکمه کشانیده میشود. در هنگام محاکمه، میتواند کسی را به حیث همراه با خود داشته باشید. که آنرا بشناسید یا اینکه مثلاً از مرکز اضطراری قربانیان جرایم، کسی شما همراهی کند.

همیشه یک گزارش به محاکمه، کشیده نمیشود. این شاید به خاطر این باشد که پولیس نمیتواند شخص یا اشخاص متهم به جرم را پیدا کند، یا اینکه مدارک کافی برای ثبوت جرم نباشد. در اینصورت، تحقیقات اولیه کنار گذاشته میشود. این بدین معنی نیست که پولیس به گفته های شما باور ندارد. تحقیقات اولیه را میتوان از سر آغاز کرد چنانچه مدارک نو برای ثبوت جرم بدست آید. با وجود اینکه تحقیقات اولیه کنار گذاشته میشود، برای شما از سوی شرکت بیمه یا ادارهء قربانیان جرایم تاوان داده میشود. اگر پولیس یا ادارهء مدعی العموم (څارنوالی) با تماس نگیرد، خود تان تماس گرفته و بپرسید که قضیهء شما به کجا رسیده است؛ در این هنگام، شمارهء شناسایی خود را با شمارهء دوسیه ذکر کنید.

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se