پس از آن چه میشود؟

 

اگر شما دچار خشونت و فشار ناشی از مسایل ننگ و ناموس شده باشید، نمیدانید که پس از تماس شما با یک اداره یا سازمان جهت دریافت کمک، چه خواهد شد.

چنانچه شما دچار خشونت و فشار مربوط به مسایل ننگ و ناموس شده باشید، بدین معنی میباشد که نزدیکترین بستگان شما به شما صدمه می زنند. سخت است که علیه خانوادهء خویش شکایت کرد، و بدین خاطر بسیار دشوار است که شما در این باره با کسی گپ بزنید و یا درخواست کمک کنید. شاید که بخاطر اینکه کسی به شما تلقین میکند که چند گام جلوتر از آنچه شما آمادگی اش را دشته باشید، بردارید، یا ترس از این داشته باشید که هیچ کس شما را درک نمیکند.

تماسهای مهم

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se