اداره خدمات اجتماعی

اگر به علت خطر ناشی از والدین یا فرد بزرگتر دیگری به حمایت و حفاظت نیاز دارید می توانید به اداره خدمات اجتماعی مراجعه کنید. اداره خدمات اجتماعی باید برای حمایت از پسران و دخترانی که به نام ناموس در معرض اجبار، تهدید یا خشونت قرار می گیرند، اقدام کند.

آنها برای ایجاد وضعیت مطلوب برای همه کودکان کار می کنند. اداره خدمات اجتماعی همچنین وظیفه دارد اگر شما در معرض جرم واقع شوید، موضوع را گزارش کند. اگر شما برای یک نفر در اداره خدمات اجتماعی تعریف کنید که مثلاً در معرض خشونت یا تعرض جنسی واقع شده اید، آنها موظف هستند موضوع را به پلیس گزارش دهند.

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se