Söker du efter lokal kontakt?

شیوه تماس گرفتن

اینطوری تماس بگیری

د

اگر حق و حقوق من پایمال شود به کجا باید مراجعه کنم؟

وضعیت اضطراری است؟ به پلیس با شماره تلفن 112 زنگ بزنید!

بغیر از اقدامات کمکی و حمایتی که در اینجا شرح داده می شود، هر کمون مسئولیت و وظیفه دارد که به افرادی که در معرض خشونت قرار دارند، کمک کند. از اینرو می توانید در کمون خود با پلیس، اداره خدمات اجتماعی یا یک پرستار/ مددکار در مدرسه تماس بگیرید.

تعدادی از صفحات اینترنتی زیر فاقد دکمه اضطراری برای خروج سریع از صفحه هستند.

حق و حقوق کودکان در جامعه(BRIS)

بریس (BRIS) سازمانی مخصوص کودکانی است که وضع بدی دارند و برمبنای نیاز آنها فعالیت می کند. افراد زیر 18 سال می توانند بطور ناشناس به “بریس” تلفن کرده و با یک بزرگسال صحبت کنند. در صورتحساب تلفن شما هرگز مشخص نخواهد شد که شما به تلفن کمک به کودکان زنگ زده اید و “بریس” هزینه مکالمه را می پردازد. کلیه افراد یزرگسال که در “تلفن کمک به کودکان” کار می کنند دارای وظیفه رازداری هستند.

تلفن کمک به کودکان: 116111  اینترنت: www.bris.se

کشیکهای زنان و دختران (Kvinno- och tjejjourer)

با کشیکهای زنان و دختران می توانید بطور ناشناس تماس بگیرید.کلیه زنان کشیک دارای وظیفه رازداری هستند.

اینترنت: فدراسیون کشیکهای زنان سوئد: www.kvinnojour.com

سازمان سراسری کشیکهای زنان و دختران در سوئد: www.roks.se

کشیکهای دختران: www.tjejjouren.se

مرکز پذیرش لینّا(Linna-mottagningen)

مرکز پذیرش لینّا برای جوانان از 13 تا 25 ساله که در معرض ظلم، تهدید یا خشونت ناموسی قرار دارند، کار می کند.

تلفن کشیک: 407040-020

اینترنت: www.kvinnonet.net

ار.اس.اف.ال (RFSL)

مرکز مشاوره ار.اس.اف.ال در اِسکُنه به افرادی که بخاطر تمایلات جنسی خود در معرض خشونت ناموسی قرار دارند حمایت و راهنمائی ارائه می کند. آنها دارای تلفن کشیک هستند و قصد دارند یک گروه حمایتی تشکیل دهند.

اینترنت: www.heder.nu

انجمن جوانان صلیب سرخ (Röda Korsets ungdomsförbund)

انجمن جوانان صلیب سرخ دارای یک واحد فعالیت بنام “دوست کشیک” است که مستقیماً برای آسایش و امنیت کودکان و نوجوانان کار می کند. “دوست کشیک” یک تلفن کشیک است که شما می توانید وقتی نیاز دارید با کسی صحبت کنید، با آن بطور ناشناس تماس بگیرید. کسانی که پاسخ می دهند خود جوان بوده و 100 درصد دارای وظیفه رازداری هستند. دوست کشیک: 222444-020

اینترنت: www.rkuf.se

سمیه خواهر کشیک (Systerjouren Somaya)

سمیه خواهر کشیک یک کشیک زنان است که بیش از ده سال بخصوص در زمینه تماس با زنان خارجی تبار و زنان مسلمان تجربه دارد. آنها از طریق تلفن کشیک که همه روزه از ساعت 9 تا 16 باز است راهنمائی، حمایت و کمک برای کمک بخود ارائه می کنند. آنها دارای سه مسکن حفاظتی هستند که یکی از آنها مخصوص زنان دارای مشکلات ناموسی است. آنها به بیش از 30 زبان تکلم می کنند. تلفن: 818283-020

اینترنت: www.somaya.se

انجمن “دوباره فکر کن!” ( Tänk om!)

“دوباره فکر کن!” یک انجمن داوطلبانه است که در سال 2009 تشکیل شده و در زمینه اطلاع رسانی، اطلاعات، بحث و گفتگو و درمان افرادی که در معرض ظلم و خشونت ناموسی قرار گرفته اند، کار می کند. انجمن “دورباره فکر کن!” در درجه نخست بعنوان اولین انجمنی است که کار خودرا روی مسائل خشونت ناموسی-اعتیاد-بزهکاری-خودتخریبی متمرکز کرده و ارتباطات احتمالی این مسائل باهم را مطرح می کند.

مطالب بیشتری در www.tankom.net  بخوانید یا با آنها از طریق شماره 982382-0736 تماس بگیرید.

خط سراسری آسایش زن (Nationella kvinnofridslinjen)

خط تلفنی سراسری برای کمک و حمایت که بطور شبانه روزی باز است. مکالمه رایگان است و حق دارید بطور ناشناس تماس بگیرید. امکان دریافت حمایت بزبانهای مختلف وجود دارد. می توان مراجعه به صفحه اینترنتی آنها را مخفی نگهداشت. تلفن کشیک: 505050-020، اینترنت: www.kvinnofridslinjen.se

تلفن حمایت در مورد خشونتهای ناموسی (Stödtelefon om hedersrelaterat våld)

یک خط تلفنی مشاوره و حمایت برای کسی که میخواهد در مورد خشونت، تهدید و کنترل بنام ناموس، صحبت کند. این خط تلفنی برای همه اعم از افرادی که در معرض قرار دارند، خویشاوندان، دوستان و سایرین که مایلند از کارکنان دارای تجربیات طولانی سوال کنند، آزاد است. مرکز درمانی گرینینگ (Gryning Vård) مسئولیت خط حمایت تلفنی را بر عُهده دارد.

تلفن 258585-020 روزهای عادی هفته از ساعت 14 تا 18

مسائل پسران (Killfrågor)

کانون حمایتی “مسائل پسران” روی پسران تمرکز دارد. همه پسرها و افرادی که خودرا پسر احساس می کنند می توانند با این کانون تماس بگیرند.

اینترنت: www.killfragor.se

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se