سپس چه روی خواهد داد؟

اگر شما در معرض ظلم یا خشونت ناموسی قرار گرفته اید و برای دریافت کمک با یک اداره دولتی یا سازمان تماس می گیرید، دانستن رویدادهای بعدی آسان نیست.

در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار داشتن یعنی اینکه کسی که شما را اذیت می کند، یکی از افراد بسیار نزدیک به شما، یعنی یکی از افراد خویشاوند و خانواده است. شاید شکایت از خانواده خود ناراحت کننده باشد و صحبت کردن با کسی و درخواست کمک به مراتب دشوارتر باشد. ممکن است نگران باشید که آنان شما را متقاعد کنند که چند گام فراتر از آنچه خودتان آمادگی دارید بردارید، یا ممکن است نگران باشید که کسی نتواند مشکلات شما را درک کند.

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se