مطب پذیرش جوانان و مدرسه

هم مطب های پذیرش جوانانungdomsmottagningar  که در برخی کمون ها واحد تندرستی جوانان ungdomshälsan نامیده می شوند و همچنین مدرسه کارکنانی دارند که برای ارائه کمک و حمایت آموزش دیده اند.

حتی با یک معلم، مددکار مدرسه یا پرستار مدرسه که آدم به آنها اعتماد دارد نیز خوب است صحبت کرد. مطلبی که باید بدانید آنست که هم کارکنان خدمات درمانی و هم کارکنان مدارس در صورت سوءظن به وقوع یک جرم موظف هستند به اداره خدمات اجتماعی گزارش دهند.

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se