کشیک های پسران

 

آیا کشیک های پسران وجود دارد؟

امروزه مراکز حمایتی متعددی حتی برای پسران نیز وجود دارد.

اگر شما پسر هستید و تحت ظلم و خشونت ناموسی قرار دارید یا مثلاً می ترسید که بر خلاف میل خودتان ازدواج کنید می توانید به مطب پذیرش لینا (Linnamottagningen) مراجعه کنید. شما همچنین می توانید به صفحه اینترنتی www.1000mojligheter.se یا www.killfragor.se مراجعه کرده و دیگر پرسش های خود را مطرح کنید.

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se