آیا احساس می کنید تهدید می شوید

ممکن است از طرف فردی که نسبت به شما جرمی مرتکب شده احساس تهدید کنید یا از او بترسید. اگر پلیس احتمال وقوع مجدد جرم نسبت به شما را تشخیص دهد، به شیوه های گوناگون می توان از شما محفاظت کرد.

مثلاً از طریق تلفن با شما تماس بگیرد. این ممنوعیت ممکن است به این مفهوم نیز باشد که آن فرد حق ندارد در نزدیکی خانه، مدرسه یا محل کار شما باشد. اگر شکایت کرده باشید آسانتر می توان از شما محافظت کرد ولی برای دریافت کمک حتماً نبایستی شکایت کرده باشید.

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se