Söker du efter lokal kontakt?

Adžehar šaj te dobine kontakti

Kote valjani te iranav man ako mle pravia povredime?
Ako hitno? Zvonin ki policija ko 112!

Osim odola so pišime tele podrškakere hem pomočna insatcija isi svako opština odgovrnost hem dužnost te podržini hem te pomožini odolen soj izložime ko maribe. Šaj isto te kontaktirine e policija ki ti opština, socijalno ja jekha školsko sestra/kuratore ki škola.

BRIS

BRIS tani jekh organizacija soj tani e čhavenge so ulo lenge bilačipe hem džana premalo olengi potreba. Tu so sijan dži ko 18 berš šaj anonimno te vičine hem te vačere bare manušencar ko BRIS. Na dičhola ko to računi taro telegfonii so vičingjan ko Čhavengoro pomočno telefoni hem o BRIS platini o lafi keribe. Sa o vozrasna manuša so čerena buti ko BRIS nasmejnena te vakeren odova so šunena taro manuša.

Čhavengoro pomožibaskoro telefoni tano 116 111

vebstrana : bris.se

Džuvljengoro – hem čhajengoro zaštitno kher

Ke džuvlengoro hem čhajengoro zaštitno kher šaj te birine dali mangeja te vičine anonimno. Sa o džuvlja so čerena buti ko zaštitno kher isi len obaveno arakhibe o tajne.
Vebthan:Švedskakoro džuvjengoro državno khedipe: kvinnojouren.se

Državno organizacija e dćuvljengiri hem e čhajengiri ki Švedsk: roks.se

Čhajengoro zaštitno ker: tjejjouren.se

UMO, Ternengoro priem ki Internet mreža

UMO tano jekh nacionalno ternengoro priem ki Internet mreža ternenge soj tane maškar o 13 hem 25 berš. O cilj akale sajtea tano te kera polokho e ternenge te arakhen relevantna,aktuelna hem kvalitetna sigurime informacie bašo seks,sastibe hem relacije.

Vebthan: umo.se

Linna-priem

Lina-priem isi len phravdo priem e ternenge soj tane maškar 13-25 berš hem tane izložime ko česteskoro relatirimo ugnetiribe, pretibe ja nasilje.
Dežurno telefoni 020-407040
Vebthan: kvinnonet.net

Elektra

Elektra tani jekh organizacija so kerela buti čhajencar hem čhavencar so dživdinena e česteskere relatirime ugnetibaja hem konfliktija.

I Elektra nudinela pomošno lafi keriba telefoneja hem e-poštaja. Sar čhavenge adžehar hem e čhajenge te roden pomoš ki akate.

Vebthan: Elektra

RFSL

RFSL Dejbe sovetia  Skåne dela podrška hem sovet odolenge soj tane izložime ko česteskoro relatirimo ugnetibe  bašo seksualno orijentacija. Isi len dežurno telefoni hem ka phraven jekh grupa bašo pomoš.
Vebthan: heder.nu

HBT & Čest

RFSL Terne hem ALMAeuropa kerena zaedno jekh projekti so vikinela pes ”Hbt & heder” ola iranena pes e terne hbt-dženenge soj tane izložime ko česteskoro relatitimo ugnetibe. O projekti isi le pli vebstrana hem nudinela podrška prekal o čhat hem e-pošta.

Vebthan: hbtheder.se

Spasinen e Čhaven

Spasinen e Čhaven tani jekh organizacija koja so marela /borinela pes bašo čhavengere pravija odoleja so vazdela mišlenje hem dela podrška e čhavenge soj tane izložime ko bilačhe situacije. Odola so kerena akava sajti pravija,kote so tu akana sijan andre, tane o Spasinen e Čhaven. Tle Pravija isi olen hem dežurno msn, msn@dinarattigheter.se/wp-2016 hem jekh en e-pošta: dinarattigheter@rb.se. Akate šaj tu te dikhe keda o čhati tano phravdo.

 

Spasinen e Čhavengoro centar e čhavenge hem e ternenge soj ki kriza

Spasinen e Čhaven isilen hem jekh centar čhavenge hem ternenge soj ki kriza tu šaj te čitine pobut bašo odova akate…

Ako tu mangeja te ave ko kontakt olencar ka kontaktirine Spasinen e Čhaven ko: 08-698 90 00. Ki www.raddabarnen.se  šaj tu te čitine pobut bašo  Spasinen e Čhavengiri buti keriba.

Lole krstoskoro ternengoro khedipe

E ternengoro khedipe  taro Lolo krsto legarela aktivnostia dežurno amal so čerena direktno e čhavenge hem e ternengere sigurrnosteske. Odova tano telefonsko dežurno služba odori šaj te vičine anonimno ked tuke  valjani te vačere džikasa. Odola so odgovorinena tane terne hem ola isi len 100 posto zadolžitelno arakhibe i tajna. Dežurno amal: 020-222444 Vebthan: rkuf.se

Phejnengoro dežurno služba Somya

E phejnengiri dežurno služba Somya tani džuvlengoro zaštitno kher  isi len pobuter taro 10 berš iskustvo sar ikljona ko susret e džuvlenge so isi len stransko koreno hem džuvlja so isi len muslimasnko vera. Ola dena savet, podrška hem pomoč preko telefoni e dežurno službake phravdo tano svako dive taro 9-16. Ola isi len trin zaštitime khera taro odola jekh tano specijalno e džuvlenge so isi len problemija bašo česteskoro ugnetibe. Ola džanena te vačeren pobuter taro 30 čhibja. Telefoni: 020-818283
Vebthan: somaya.se

Razmislin palem!

Razmislin palem! tano jekh biparengoro khedipe so pravdže 2009 te čeren buti sa obavestibaja, informacijaja,debate hem terapije manušenge so cidena česteskoro ugnetibe hem nasilje. Angleder sa o fokusirinela pes o Razmislin palem! sar avgo/prvo khedipe ko pučibe česteskoro ugnetibe-nasilje-zavisnost-kriminaliteti- korkorutno destruktiviteti  hem vazdela upre olenge možna vrske.
Čitin pobuter ko: tankom.net ja kontaktirin olen ko 0736-98 23 82.

Nacionalno džuvljengiri mirovnolinija

Nacionalno podrška hem pomošno telefoni celo dive hem rat. Tu vičineja biparengoro hem isi tut pravo te ove anonimno. Isi mogučnost bašo pomoč ko razna čhibja. Šaj te garave so sijan sine ki olengiri vebstrana.

Dežurno telefoni: 020-50 50 50, vebstrana kvinnofridslinjen.se

Mle Sovetia hem Podrška

Mle sovetia- hem podrška preko telefoni tane  odolenge so mangena te vačeren taro nasile, pretnja hem kontrola ko anav e česteske. O telefoni phravdo sarinenge- izložime, jeri, amala hem javera. Tu vičinea biparengoro hem šaj te ove anonimno. Mle Sovetia hem Podrška džana e Svetlo sastljaribaja.

Telefoni: 020 – 25 85 85 sako sive 9.00-16.00, vebthan: mina-rs.se

Državno organizacija GAPF – Ma bistre niked e Pela hem e Fadime

Ma bistre niked e Pela hem e Fadime tani jekh sekularno hem biparengoro khedipe so kerela buti e česteskere ugnetibaja. Ola obratinena pes soldujenge muršenge hem džuvljenge soj tane ko jekh ja palem javer čhani izložime bašo česteskoro relatirimo ugetibe. Ako tu pendžareja džikas so dživdinela ko česteskoro relatirimo ugetibe hem nasilje hem isi rizik te ovel prandime zorleja, tegani tu šaj te kontaktirine GAPF hem te dobine pomoš. Nane parencar ništo hem olen isi len obavezno arakhibe i tajna.

Telefonni (biro): 08-711 60 32 Telefoni (mobilno): 070-441 10 75

E-pošta: kontakt@gapf.se
Vebthan: gapf.se

1000 Mogučnostija/šajdipa

1000 Mogučnostija tani jekh biparegoro khedipe so isile jekh feministikani osnova hem kerela buti bašo jekhajekhipe ko društvo. O khedipe vakerela soj tano važno drom za te kerel pes jekha jekhiaskiri buti te džal pes bukjaja čhajencar, muršencar hem transdženencar, ko solduj čhanija korkori hem zajedno/barabar. 1000 mogučnostengoro buti keribe bašo jekhajek društvo kerela pes odolea so bajrarela pes hem dela pes podrškakiri buti. Valjanela li tuke džiko te kere lafi? Amen sijem akate te podržina tut! Tu šaj te kere lafi taro odva so tu mangeja,ništo naje tikno ja palen but baro. Amen sijem akate tuke hem javer terne vozrasnonge so podržinena hem pomožinena tut odolea so mangeja. Isi amen obavezno arakhibe i tajna. Svako ponedeljak maškar o sahati 19-21 hem petak ko sahati 18-20 šaj tu te čhatine amencar akate ki vebstrana.

Vebthan: 1000mojligheter.se

Čhavengere pučiba

Čhavengere pučiba tani jekh strana kote so o čhave, ja palem odola so osetinena pes murša ko berša 10-18 berš,šaj bičhavena e-pošta hem čhatinena amare lafikeribaskere amalencar(vozrasna educirime volonteria) bašo so ola mangena, baro hem tikno. Jekh tari misla palo Čhavenngere pučiba tane o murša, adžehar te vakera čhaja, arakhena pes but očekibancar sar ola te oven ko akava društvo/zaednica, hem amen mangaja te ova jekh forum kote so o čhave šaj te keren lafi bašo odova sar tano te ove jekh murs, hem odothe o čhave tena pes volja sar te keren jekhajek buča!

Vebthan: killfragor.se

Vazno phendzaripe

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se