Du so sijan teleder 18 berš

Čhaja hem čhave teleder 18 berš

Ako tu sijan čhaj hem teleder 18 berš šaj te obratine tut ko džuvlengo ja ko čhajengo zaštitno kher ki ti opština. But opštlne isi len jekh džuvlengo zaštitno kher hem but isi len čhajenge zaštitno kher. Ko džuvlengo- hem ko čhajengo zaštitno kher šaj te obratine tut anonimno hem ako vičineja ki lende butfar tano bizo love hem nadičhola ko računi taro telefoni. But čhajengere zaštitna khera isi len e- mail hem čhat kaj tu šaj te vačere tajno hem niko te rodel tutar te čere jekh prijava ja bilo kova javer čhani te kere odova. E čhajengo- hem džuvlengo zaštitno kher isi len butfar šukar kontaktia e policija hem e socijalnoja hem ola džanena kasaja tumen valjani te vačeren.

Ako tu sijan čhavo hem teleder 18 berš šaj te kere kontakt jekhe muršengere zaštitno kherea ja e čhavengere zaštitno kherea. Ako vičineja ko jekh muršengo- ja čhavengo zaštitno kher šaj te ove anonimno hem te vačere džikasa taro te problemija so ka šunel tut. Isi tut hem mogučnost te kontaktirine preko Internet ko www.killfragor.se ili www.umo.se ako mangena informacija hem podrška.

O vlastia, sar naprimer i policija ja o socijalno, isi len dužnost te prijavinen ako ola saznajinena da džikase ugrozimo ja ako disavo manuš teleder 18 berš ovela na bilo kova čhani uvredimo.

Odova ka osetinipe te phene sar leljan jekh baro korako. Odolese bi ovela šukar te vačere džikasa ko nane le dužnost te prijavini ja džigde kaj tu šaj te ove anonimno, sar naprimer jekh čhajengo – ja džuvlengo  zaštitno kher ja ko killfrågor.se Ko odova čhani šaj ki mira te probine te ideje hem te smirine te živcija ki mira.

Sarine šaj te kontaktirinen e socijala. Naj lokho šaj te čere odolea so ka vičine ko broj tari ti opština hem zamolinlen te uključinen tut ko socialtjänstens mottagningsenhet. Keda vakerdžan tle problemija ka den tut jekh vreme te arakhe tut jekhe sluzbenikoja so čerela buti e zaštiteno kherencar e ternenge. Bez obzira kozom berš isi tut ja ako sijan murš ja džuvlji o socijalno tano dužno te pomožini tumen. Odova isto važini hem ako tu isi tut disavo invaliditeti. Ako isi tut disavo invaliditeti šaj te ovel hari pophare te ačhave to kher hem te arakhen jekh kher so pasujini tuke. Ali tu isi tut isto pravo sar sarine o javera manuša hem o socijalno tano dužno te pomožini tut. Ako tuke  hitno te cide tut tari ti familija šaj o socijalno te nudinel tut jekh dežurno domi. Te ave ko jekh dežurno domi odova značini da tu ka ave ki jekh javer familija so o socijalno kontroliringja hem ocenija sar jekh šukar kher. Šaj te oven hem javera terne ko odova domi hem o domi šaj te ovel ja ko kher ja ko stani. Džikote tu sijan ko dežurno domi ispitinena dali tlo problemi khere šaj te završinipes hem dali tu smineja te irane tut khere. Ako o problemi našti te završinen pes khere ja ako tu sijan izložimo ko razno nasilje šaj te dža ko jekh domi kote šaj te beše džikote na bajroveja hem šaj korkori te pazine tut. Odova vičinipe familijarno domi.

Vazno phendzaripe

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se